הסכם משתמש

 

מבוא

חברת מנטיקור בע"מ היא הבעלים של האתר  www.diamller.co.il ("החברה"). פרטי הקשר של החברה הם:
שם החברה: מנטיקור בע"מ ח.פ. 513987750
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 11017 תל אביב
דואר אלקטרוני:   mtc@barak.net.il
פקס: 03-5435702
טלפון: 03-6291999

 

1.1. אתר האינטרנט www.diamller.co.il/com (להלן: "האתר" ו/או "דיימלר" ו/או החברה )

1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין דיימלר, בעלי האתר ו/או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

תנאי שימוש

2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 

חשבון משתמש

3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

3.2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.

3.3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

3.5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

3.5.1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

3.5.2. על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

3.5.3. על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

3.5.4. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

3.6. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 1להסכם.

3.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

3.8. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 3להסכם זה.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

מחירים

5.1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

5.2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

5.3. האתר, החברה ו/או המפרסם אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על-ידי המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר.

 

העדר אחריות למידע

6.1 המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

 

הגבלת אחריות לנזקים

6.2 אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

 

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

7.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

8.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

8.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

8.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

8.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

8.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, 3באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

סימני מסחר

9.1. סימני המסחר כמו  "דיימלר" ו/או "DIAMLLER" ו/או SUPRIN הנם סימני מסחר רשומים של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

9.2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

10.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

10.1.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

10.1.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

10.2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

10.3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

 

מלאי , הסכמות , ויתור ושיפוי

האתר מציג מוצרים רבים וחלקם אינו נמצא במלאי האתר ונרכש במיוחד למזמין מהספק ו/או היבואן ולכן האתר תלוי בזמינות המוצר במלאי הספק/היבואן.

תקפות ההצעות המופיעות באתר כל זמן שהן מופיעות באתר בכפוף לזמינות המלאי אצל הספק ו/או היבואן ו/או היצרן.

האתר יחייב את כרטיס האשראי של הלקוח/המזמין לאחר שיוודא זמינות מלאי של המוצר/ים המוזמן/ים

המזמין ו/או הלקוח מצהיר שידוע לו שההזמנה מחייבת את האתר רק לאחר חיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בהזמנה והוא מסכים לתנאי זה הסכמה בלתי חוזרת

המזמין ו/או הלקוח מצהיר/ה/ים שידוע להם תנאי זה של הסתמכות האתר על מלאי חיצוני והוא/היא/הם מוותר/ת/ים על כל טענה ו/או תביעה /ואו מענה בנושא זה

המזמין ו/או הלקוח משפים את האתר בכל נזק ו/או הוצאה ו/או תביעה ו/או תשלום שיגרם לאתר בגין תביעה ו/או תלונה בעניין זה

הזמנת מוצר/ים באתר מהווה את הסכמת המזמין/הלקוח לסעיף זה על כל תנאיו

שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

 

ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

כל תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד. במידה ויצרן שינה את מראהו או צורתו של מוצר או דגם מסוים אין אחריות על בעלי האתר ו/או האתר ו/או דיימלר ו/או כל אחד מבעלי האתר לשנות או להחליף את תמונות המוצר.

מחובת הלקוח לפני מועד הרכישה לבדוק את המוצר בחנויות או בכל דרך אחרת ולראות כי הוא עונה על צרכיו ומתאים לדרישותיו.

 

זמני אספקה:

בכל מקום בו מצויין מספר ימי האספקה הכוונה לימי עסקים ולא ייספרו במנין הימים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. בכל מקרה אנו עושים כל מאמץ לספק במהירות את המוצר ובדרך כלל מספקים מוקדם יותר מהזמן הנקוב.

 

מדיניות שילוח:

המוצרים ישלחו ללקוח דרך חברת דואר ישראל ו/או באמצעות חברת הובלה ו/או באמצעות חברת משלוחים . חבילות שמשקלם מתחת לשני קילו ישלחו בדואר וחבילות שמשקלם מעל לשני קילו ישלחו באמצעות חברת הובלה ו/או חברת משלוחים עד לבית הלקוח.

האמור בסעיף זה מתייחס למכירות שבהן הלקוח/הגולש/המזמין הזמין משלוח לביתו ושילם עבורו.

 

הגנת הפרטיות ולקיחת אחריות:

חברת דיימלר ו/או חברת מנטיקור בע"מ לא תיהינה אחראיות בין ביחד ובין כל אחת לחוד, בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.  מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו' ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

 

אחריות :

האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד.  מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

 

ביטול האחריות למוצרי ריהוט :

ריהוט ו/או רהיטים ו/או מוצרי ריהוט אשר יורכבו על הלקוח/המזמין ואו ע"י מי מטעמו ולא על ידי מתקין  מטעם היצרן /היבואן האחריות תתבטל באופן מיידי

 

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

 

הצהרת פרטיות :

בתהליך הרכישה נמסרים פרטיו של הלקוח וכן פרטי התשלום לצורך ביצוע העסקה. פרטי התשלום יימסרו טלפונית או דרך רכישה באתר האינטרנט או ישירות למול צוות האתר. צוות האתר מתחייב בכל זמן לסודיות ושמירת פרטיו של הלקוח ופרטי התשלום אשר לא ישמשו לשום צורך מלבד אמצעי לרכישה אותה ביקש הלקוח במסירת פרטים אלו. פרטי התשלום אינם נשמרים במערכת ועוברים גריסה אלקטרונית כ-24 שעות מרגע מסירתם ורכישת המוצר. כמו כן, הזמנות אשר תתבצענה באתר האינטרנט מאובטחות ונסלקות על ידי חברת פלאקארד.

 

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 

ביטול עסקה והחזרות

  1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה "משתמש" ו-"עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‏4.1 וסעיף 4.2 בפרק זה מפרטים בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף 4.1 ‏וסעיף 4.2 בפרק זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

2.אופן ביטול עסקה

. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"): (א) בדואר אלקטרוני לכתובת mtc@barak.net.il; (ב) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר; (ג) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני 03-6291999; (ד) משלוח דואר רשום לכתובת החברה: ת.ד 11017 תל אביב; (ה) משלוח פקס למספר 03-5435702.

 

3 .הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל לספק הרלוונטי.

 

מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

4.1.ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

4.2 .ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

4.3 מוסכם על ידי הלקוח שתקנון החברה בכללו והפרק העוסק בביטול עסקה מהווה מסמך גילוי כמשמעו בחוק והלקוח מאשר שביצוע ההזמנה מהווה גם אישור שקיבל לידו את קבלת מסמך הגילוי .

 

5      עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏4.1 בפרק זה לעיל והוראות סעיף ‏4.2 בפרק זה להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

5.1 עסקאות לרכישת טובין פסידים;

5.2. עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

5.3. עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

5.4. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;

5.5. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

 

  1. מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בסעיף ‏6 זה: "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;       "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות

6.1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

6.2. הוראות סעיף ‏6.1 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏5 בפרק זה לעיל ( עסקאות שלא ניתן לבטל ).

6.3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

  1. תוצאות ביטול עסקה

7.1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 בפרק זה לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

(א) החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

(ב) במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

7.2. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏1 או ‏6 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏7.1 בפרק זה לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

(א) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

(ב) במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

7.3. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏7.1 ו-‏7.2 בפרק זה לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי  ו-‏6.1 בפרק זה לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

7.4. במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏7.1 ו-‏7.2 בפרק זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

7.5. ביטול עסקה להזמנת מוצרים מיוחדים ביטול עסקה להזמנת זרים מתוקים, סלסלת פירות, עציצים וסידורי פרחים ו/או להזמנת מוצרים מיוחדים הינו כפוף לאמור להלן. :

א.. ככל שהמזמין שהזמין מוצרים מיוחדים מאת החברה, ומבקש לבטל את ההזמנה, עליו להודיע על כך טלפונית בשעות הפעילות וישלח במקביל הודעה בכתב (באמצעות דוא"ל).

ב. ניתן לבטל הזמנת מוצרים מיוחדים רק כל זמן שההזמנה טרם הוכנה. אך אם התקבלה הודעת הביטול לאחר הכנת ההזמנה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב במלוא מחיר ההזמנה.

ג.. לא ניתן לבטל הזמנה של סלסלות פירות לאחר ביצוע ההזמנה. המזמין יחויב במלוא מחיר ההזמנה.

 

מוסכם על ידי הלקוח שתקנון החברה בכללו והפרק העוסק בביטול עסקה מהווה מסמך גילוי כמשמעו בחוק והלקוח מאשר שביצוע ההזמנה מהווה גם אישור שקיבל לידו את קבלת מסמך הגילוי .

 

זכות ביטול לריהוט. מוצרי ריהוט ו/או רהיטים : זכות ביטול עסקה תתבטל במיידית באחד ו/או יותר מהמקרים הבאים : יצור לפי הזמנה מיוחדת, יבוא לפי הזמנה מיוחדת, פריט/פריטים שנעשה בו/בהם שינוי לפי בקשת הלקוח, נעשה שינוי על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו

 

חבות המוצר : האחריות על פעולת המוצר, תקינותו,  ואו אי כשירותו היא על היבואנים ו/או היצרנים ועליהם בלבד. כל נזק שייגרם לקונה ו/או למקבל המוצר כמו גם לצד ג' כלשהו , בין אם נזק ישיר ובין אם נזק עקיף , בין אם רכוש ובין לגוף חו"ח יהיה על היבואנים ו/או היבואן ו/או היצרנים ו/או היצרן ועליו/עליהם בלבד. מוסכם על הקונה/המזמין/הרוכש /הגולש תנאי זה וביצוע ההזמנה מהווה אישור לסעיף זה ולתנאיו.

 

הוראות הדין

אין בהוראות תקנון זה כדי להפחית, להמעיט, להחריג את הוראות הדין ובכל מקום שיש סתירה בין הוראות הדין להוראות התקנון יחול הדין הרלוונטי.

כל הוראות תקנון זה באות להוסיף על הוראות הדין הרלוונטי אשר יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זהויש לקרוא תקנון זה יחד עם הוראות הדין.